Posts Tagged ‘skatteplikt’

Privat sjukvård blir skattepliktig 1 juli 2018

Vi vill uppmärksamma dig på att privat hälso- och sjukvård samt förmån av vård och läkemedel utomlands blir skattepliktig from den 1 juli 2018. Det innebär också att förmånen av försäkring som finansierar en sådan vård blir skattepliktig.

Förmån av vård och läkemedel vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands kommer fortfarande vara skattefritt.

Nya regler 1 juli 2018

  • Om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd, är det en skattepliktig förmån.
  • Om arbetsgivaren betalar premier för en sjukvårdsförsäkring för en anställd, är även det en skattepliktig förmån.
  • Det tidigare avdragsförbudet för arbetsgivaren för sådana utgifter tas bort.

De nya reglerna gäller för förmåner som tillhandahålls efter den 30 juni 2018.

Förmån av vård och läkemedel utomlands för en anställd som blir sjuk i samband med tjänstgöring utomlands är skattefri.

Checklista – viktigt att tänka på

När det gäller sjukvårdsförsäkringar innebär övergångsbestämmelserna att förmånen anses tillhandahållen när försäkringspremien betalas. Det betyder att premier som arbetsgivaren betalar före den 10 juli 2018 inte träffas av de nya reglerna.  Det gäller oavsett längden på försäkringsperioden.

  • Ta kontakt med det egna försäkringsbolaget och ta reda på om det är möjligt att förskottsbetala premierna för de anställdas privata sjukvårdsförsäkringar. Då kan skattefriheten för de anställda förlängas.
  • Informera alla anställda om de nya skattereglerna. Kartlägg hur de som har sjukvårdsförsäkringar vill göra framöver – behålla eller avstå?
  • Fråga försäkringsbolaget om sjukvårdsförsäkringarna även omfattar rehabiliteringsinsatser och i så fall hur stor del av premien som avser dessa. Den del som eventuellt avser rehabilitering är en skattefri förmån och medför således ej förmånsbeskattning.
  • Informera din löneadministratör om eventuell skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring. Förmån och skatteavdrag skall regleras på de anställdas lön.

Källa: Tholin&Larsson  Skatteverket  Regeringen.se Bild: pixabay

Bra att veta för dig som arbetar med redovisning

Skattefriheten för privat sjukvård slopas

Den 1 juli 2018 slopas skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige samt för förmån av vård och läkemedel utomlands. Det innebär att även förmånen av en försäkring som finansierar sådan vård blir skattepliktig.
Som en följd av detta slopas även avdragsförbudet för arbetsgivarens utgifter för de anställdas förmån av privat hälso- och sjukvård. Kostnaden för anställdas sjukvårdsförsäkring blir således avdragsgill.
Skattereglerna om förmån av företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering ändras inte. Sådana förmåner kommer alltså att vara fortsatt skattefria för de anställda och avdragsgilla för arbetsgivaren.

Värdering av förmån av fri sjukvårdsförsäkring

Skattepliktiga förmåner ska enligt huvudregeln värderas till marknadsvärdet.

När det gäller förmån av en fri sjukvårdsförsäkring ska dock, av förenklingsskäl, förmånen värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för denna. Det innebär att förmånen i normalfallet värderas till premien för försäkringen. Detta gäller således även om arbetsgivaren fått ett rabatterat pris på försäkringen som den enskilde anställde inte hade fått om denna själv tecknat försäkringen.

Vad innebär de nya reglerna för arbetsgivaren?

Att förmån av privat hälso- och sjukvård blir skattepliktig innebär att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på förmånens värde. Samtidigt får arbetsgivaren avdrag för kostnaden för kostnaden för premierna.

De nya reglerna innebär att arbetsgivarens kostnad ökar med 2,5 procent av förmånens värde jämfört med de nu gällande reglerna.

Vad innebär de nya reglerna för den anställde?

Anställda som får en privat sjukvårdsförsäkring av sin arbetsgivare ska förmånsbeskattas för premien.

Hur den anställde påverkas av de nya reglerna beror på vilken marginalskatt denne har.
Vid en marginalskatt på 30 procent kommer en försäkring med en årspremie på 5 200 kr att innebära en ökad skatt för den anställde på 1 560 kr per år. Vid en marginalskatt på 50 procent blir den ökade skattekostnaden 2 600 kr.

Förenklat uttryckt blir kostnaden för en anställd att behålla en arbetsgivarbetald försäkring – när de nya reglerna börjar gälla – lika med försäkringspremien multiplicerad med den anställdes marginalskatt.

När förmånen av privat sjukvård blir skattepliktig den 1 juli 2018 försvinner den ekonomiska vinsten för de anställda med denna löneväxling helt och hållet. Den effektiva kostnaden för t ex en ögonoperation blir alltså i fortsättningen densamma som det faktiska priset för operationen även vid en löneväxling.